Witamy w Szkole Podstawowej w Korzeniowie!

Szkoła Podstawowa w Korzeniowie w obecnym kształcie, została utworzona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/324/17 z dnia 28 września 2017r. Powstała na bazie istniejącego od 1 września 2002r. do 31 sierpnia 2017r. Zespołu Szkół Publicznych. Wspomniana Uchwała przekształciła Zespół Szkół Publicznych w Korzeniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z klasami gimnazjalnymi, które zgodnie z reformą oświaty z 2017r., funkcjonowały do 31 sierpnia 2019r. Jednak historia szkoły zaczyna się znacznie wcześniej...

Organem prowadzącym dla Szkoły jest Gmina Żyraków. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Szkoła mieści się w budynku, oddanym do użytku w 2010r., obszernym i nowoczesnym, posiadającym gruntownie wyposażoną halę sportową, sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, w tym pracownię komputerową, bibliotekę, stołówkę i gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Szkoła posiada plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje Oddział Przedszkolny, z dwoma oddziałami: 3-4 latków i 5-6 latków. Usytuowany jest w oddzielnym skrzydle szkolnym, dysponuje 2 salami, oddzielną szatnią i zapleczem sanitarnym.

Szkoła posiada plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Do Szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z obwodu obejmującego wieś Korzeniów w jej granicach administracyjnych, a także nieliczni uczniowie z innych obwodów.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz szkolnych aktów normatywnych:

 1. Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r (Dz.U z 2017r. poz 59).
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 3. Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i innych aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 4. Zarządzeń Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
 5. Uchwał Rady Gminy w Żyrakowie w sprawach szkół w Gminie,
 6. Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie,
 7. Szkolnych aktów normatywnych:
 • Statutu Szkoły Podstawowej w Korzeniowie,
 • Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,
 • Szkolnych Zasad Oceniania,
 • Programu Wychowawczo–Profilaktycznego,
 • Koncepcji Pracy Szkoły,
 • Planu Pracy Szkoły,
 • Procedur Postępowania w Przypadkach Zagrożeń Dzieci i Młodzieży,
 • Ceremoniału Szkoły,
 • szkolnych regulaminów wewnętrznych.

Szkoła świadczy pomoc psychologiczno–pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadającym orzeczenia poradni psychoogiczno–pedagogicznej, w formie pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, terapeutycznych, korekcyjno–kompensacyjnych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych. Uczniowie posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz inni, na wniosek nauczyciela lub rodzica zostali objęci pomocą w formie indywidualizacji pracy na lekcjach. Rodzice otrzymują corocznie informację o zakresie i formach pomocy.

Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów, którzy przez Radę Rodziców wspierają Szkołę w jej działalności statutowej, współdziałając z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, a także ze środowiskiem lokalnym, poradnią psychologiczno–pedagogiczną, stowarzyszeniami i instytucjami wspierającymi działania edukacyjne Szkoły.

Szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania potwierdzone w egzaminach zewnętrznych. W trosce o jakość kształcenia i wychowania, uczestniczy w programach rządowych i ministerialnych z MEN oraz korzysta z funduszy europejskich, z których pozyskuje sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz środki na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe uczniów, a także wyrównujące braki w ich wiedzy i umiejętnościach.

W Szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, w którym uczniowie rozwijają zainteresowania sportowe, głównie z dziedziny tenisa stołowego.

Szkoła uczestniczy także w programie "Program SKS" realizowanym ze środków MEN.

Dodatkowe zajęcia sportowe organizowane w ramach tych programów, znacząco wpływają na uzyskiwanie przez uczniów wysokich osiągnięć sportowych w tenisie stołowym, lekkoatletyce i badmintona, a także rozwijają ogólną sprawność sportową uczniów. Szkoła pozyskuje z nich również sprzęt sportowy.

Szkoła realizuje programy z zakresu profilaktyki zagrożeń we współpracy z Sanepidem w Dębicy:

 • „Czyste powietrze wokół nas” w oddziałach przedszkolnych,
 • „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”,
 • „Trzymaj formę”,
 • „Nie pal przy mnie proszę",
 • „Moje dziecko idzie do szkoły",
 • „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Stan uczniów w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:

 1. Szkoła Podstawowa: 76 uczniów w kl. I–VIII.
 2. Oddział Przedszkolny: 37 dzieci, w tym 15 dzieci w oddziale 3–4 latków i 22 dzieci w oddziale 5–6 latków.

Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności oraz podwyższają stopnie awansu zawodowego. Posiadają pełne kwalifikacje do nauczania przedmiotów, prowadzenia zajęć dodatkowych oraz pracy wychowawczej, w tym udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 1 września 2019r. Funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie pełni mgr Małgorzata Morawczyńska.

Copyright © Szkoła Podstawowa w Korzeniowie 2024

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.